Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

HØSTGUDSTJENESTE i Boeslunde kirke på søndag 25/9 klokken 11.00. Læs mere, ved at klikke på dette link

Læs det nyeste nummer af BOESLUNDE BLADET ved at klikke på dette link

Boeslunde Kirke har ikke længere et selvstændigt kirkeblad men er en del af Boeslunde Bladet, som udkommer tre gange om året. I bladet kan der læses nyt fra alle byens foreninger. 

 

Menighedsrådsvalg 2016 i Boeslunde Sogn.
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det herved, at der tirsdag den 8. november 2016 vil blive afholdt valg af 6 medlemmer til menighedsrådet i Boeslunde Sogn for en 4-årig periode.

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresse(r) fra tirsdag 20. september til tirsdag 27, i nævnte tidsrum

De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nedennævnte tidsrum alle hverdage samt ved indleveringsfristens begyndelse og afslutning.

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.menighedsraadsvalg2016.dk,www.km.dkeller kan fås hos valgbestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsen eller findes på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for listens
indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

 

Krav til kandidatlisten

Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat og antallet af navne må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en kandidat kan ikke være stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for enanden. Man kan kun være stiller på en liste.

Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og CPR samt underskrift.

Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge de ønskes opført på stemmesedlen.

Det skal på blankettens forside angives om listen er prioriteret eller sideordnet.

Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelse kan rette henvendelse til vedrørende listen.

Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.

Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.

Samtidigt skal det oplyses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. (Udfyldes i Bilag 1 bagerst i kandidatlisten.)

 

Valgbestyrelsen for Boeslunde Sogn

Gitte Nyvang Hartmeyer

Erdrupvej 40

Telefon: 31 25 64 74

Mail: 50506860@mail.dk

 

Per Faartoft Ettrup

Erdrupvej 6

Telefon: 58 14 00 81

Mail: pfettrup@gmail.com

 

Jesper Biela Christensen

Sønderupvej 11, Boeslunde

Telefon 23643497

Mail: jebc@km.dk

 

Kandidatlister kan indleveres til:

Gitte Nyvang Hartmeyer mellem klokken 17.00 og 20.00 fra den 20/9 til den 27/9 2016.

 

Konfirmand næste skoleår - 2016/17

Det er aftalt med de skoler, hvor der er flest elever fra Boeslunde, at tidspunktet for næste skoleårs konfirmationsforberedelse bliver onsdag kl. 14.30 - 16.00, samt to hele dage: torsdag den 8/9 og 6/4. Konfirmation bededag den 12/5 - 2017.

Hent indbydelse og tilmeldingsskema her.

Bor du ikke i Boeslunde sogn men har grunde til gerne at ville konfirmeres her, kontakt da sognepræsten. Kontakt også sognepræsten for spørgsmål i det hele taget (Kontakt)
 

Vigtige datoer - fra menighedsrådet 

Menighedsrådsvalg 2016 - Orienterings- og opstillingsmøde den 13. september klokken 19.00 i Sognehuset. Kom og hør om valget, og overvej om du har lyst til at stille op og engagere dig. På dette møde tegner der sig som regel et billede af, om der bliver fredsvalg eller om der opstilles flere lister.

Kalender

Udtalelse fra menighedsrådet

Boeslunde Sogns Menighedsråd og Landsforeningen af Menighedsråd har det sidste stykke lavet en gennemgang og opmåling af de ansattes stillinger.

Dette har ført til, at organisten er blevet varslet ned i tid, som reelt foregår ved at afskedige og genansatte under ændrede vilkår. Inden afskedigelsen er der høringstid, her har organisten valgt ikke at komme med oplysninger, der ville kunne påvirke stillingens opmåling, samtidig med at hun har takket nej til ansættelse på de ændrede vilkår.

Menighedsrådet har IKKE nedskåret aktivitetsniveauet i kirken, blot tilpasset stillingsstørrelsen efter de opgaver, der er/var i stillingen.

Stillingsberegningen er ikke hemmeligt og offentliggøres hermed på kirkens hjemmeside og kan findes her.

De anførte timetal pr. opgave er jævnfør med satserne, der findes på Organistforeningens hjemmeside.

Der kan ydermere tilføjes at

  • Menighedsrådet er forpligtet til at stille en organist til rådighed til gudstjenester og kirkelige handlinger. En organiststilling ved Boeslunde Kirke, der udelukkende er baseret på dette, ville være normeret til 15 %, svarende til 5-6 t timer om ugen.
  • Menighedsrådet kan efter eget skøn afsætte flere opgaver og timer til organisten. Dette er tilfælde ved Boeslunde Kirke, hvor der er tilføjet ca. 17 timer om ugen til andet arbejde i kirken.
  • Menighedsrådet har i sin nye stillingsudmåling IKKE skåret ned på hverken kor, dagplejesalmesang, babysalmesang eller plejehjemsaktiviteter. Der kan desuden nævnes, at man for korenes vedkommende har indregnet kor i alle skoleuger, selvom koret typisk holder længere sommer- og juleferie end skolen.

Det er menighedsrådet hensigt, at der til sommer 2023 findes en ny organist på 23 timer, som igen sætter gang i musiklivet. Indtil da vil kirken kun musikalsk betjenes til gudstjenester og kirkelige handlinger af organistvikarer.

Sogn.dk

Klik her for at læse mere om kirken

Udlejning af Præstegårdsladen

Kontakt Lone Meyer, tlf. 61288188 ( på hverdage efter kl. 18) eller E-mail: meyer1901@hotmail.dk

Læs mere her.